Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Mandala živlové harmonie

Harmonie v tomto pojetí je rovnovážný (vyvážený a stabilizovaný) stav. Tato mandala je obrazem pozemské harmonie ve smyslu souladu všech osmi základních sil matky Země. Jde o harmonické spojení hmotných živlů a současně i vyvážený stav se slunečním působením. Jde o vytvoření optimálního životního prostředí pro vznik biosféry a života vůbec.
Mandalu můžeme vidět jako rozvinutou plochu koule - jedním pólem koule je tedy střed mandaly, druhý pól je jakoby rozložen po celém obvodu kruhu. Představte si, jakoby se celý obvod mandaly stáhnul do jediného bodu. Co se stane? Dojde k distorzi všech tvarů a polí barev, jakoby všechny vzdálenosti a velikosti se zmenšují, čím víc jsou k obvodu kruhu. Z této představy vyplývá, že žluté mandorly* se jedním cípem schází v jediném bodě (pólu), a tedy tvoří paprsky podobné osmicípé hvězdy jako je ta uprostřed. Žlutá hvězda je tedy na opačném pólu koule. Vytváří protipól zelené hvězdě.
Zelený "pól" je tedy Hmota (ale i Země), žlutý "pól" je Univerzum (i Slunce).
Zelená barva evokuje život - biosféru na Zemi, modrá je vodní energie, červená a fialové jsou energie anorganické Země, žlutá je tedy oheň, světlo (i Slunce).
Žluté paprsky navazují na modrou, tedy vstupují primárně do vody a mění její kvalitu (odstín modré), modrá pak vstupuje do zelené (života). To mi znázorňuje přenos energie Slunce do biosféry (fotosyntéza).
Snad nejzajímavější jsou oranžové trojité mandorly - propojují Zemi a Slunce a jeho prostřednictvím i Universum. To by mohlo být energetické a informační propojení Hmota - Universum. Jak vidno - toto propojení jde mimo přenos energie ze Slunce. Nejzajímavější je, že oranžové mandorly nezačínají a nekončí v "pólech", ale v zelené barvě! Z toho mi vyplývá, že tento přenos se uskutečňuje prostřednictvím života (od rostlin až po lidi)
Zelená barva (život) tvoří jakoby pozadí celé kresby, tj. je "všude" u Hmoty (Země) i u Universa (Slunce). Z toho se ukazuje, že život je opravdu všudypřítomný, tj. že i mimozemšťané existují.
Harmonie se objevuje ve dvou podobách - harmonie pozemská a harmonie universální (všeobsahující). Jde o dvě různé energetické hladiny. K té druhé se ještě dostaneme na konci.

 *pozn.: mandorla je toto:

   
 
 
 
 
 
 
Mandala živlové harmonie
Vzor
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart