Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

SSíla ssíranů a ssslatin

V syčení ucházejících plynů z bublajících pramenů zaznívá píseň hada o posílení ženského principu, o energii plodnosti, přirozené čistoty, zdraví a ochraně hnízda. I z těchto esoterních důvodů jsou Františkovy lázně využívány pro léčení ženských potíží neplodnosti. Přestože je pověst o účincích sochy Františka na schopnost početí spíše psychologickým nástrojem pozitivního naladění, funguje to, a to je nejdůležitější...

Po jarní zastávce v Karlových Varech se přesuňme do nepříliš vzdálených lázní Františkových, které jim mocně konkurují. Na rozdíl od velmi úzce zaměřených a extrémně silných energií Karlových Varů jsou Františkovy lázně doširoka rozložené, přeneseně i doslova. V protikladu od sevřeného údolí Karlových Varů nabízí rovina kolem Františkových Lázní prostor k tomu, aby se lázně uvolněně rozprostřely a obklopily se parky. I když Františkovy lázně jakožto moderní lázně byly založeny až v roce 1793, historie užívání zdejších minerálních vod je velmi stará. Jsou zde dokonce doloženy nálezy paleolitického osídlení. Voda se pila i v raném středověku, lázeňské užití a stáčení minerálky je doložené už v 17 století. Při prudkém vzestupu lázeňství na konci osmnáctého století se Františkovy lázně vyšvihly do čela a status světových lázní si podržely až do konce druhé světové války. A ani socialistická "péče" je nezničila. Specializací zejména na ženské obtíže si lázně udržely celkem značné renomé.

Soos a Bublák

Františkovy Lázně tedy nabízí především ženské energie, spojené s živlem země a vody. I živel ohně a vzduchu se sem dostává hlavně zprostředkovaně, prostřednictvím matky Země. Abychom plně pochopili tuto přírodní podstatu energie místa, vydejme se nejprve kousek dál, V okolí Františkových lázní určitě stojí za návštěvu rezervace Soos i přírodní rezervace Bublák a Hartoušovské mofety. Kromě vody se tu na povrch dostávají i suché výrony oxidu uhličitého, kterým se říká mofety. Mofety jsou posledním dozvukem dávné sopečné činnosti, oxid uhličitý vzniká v hlubokém podloží jako produkt chemických procesů v magmatickém krbu a vystupuje k povrchu po tektonických zlomech. Bublák není značen v mapě a je třeba si dohledat podrobnosti. Přesto je to úžasné místo, kde vyvěrá nejsilnější výron oxidu uhličitého v celé oblasti, a tedy i v celé ČR. Voda v tůni v močálu se doslova vaří a podívaná je to náramná. Uvádí se, že tady uniká na povrch až 28000 litrů plynu za hodinu! Toto obrovské množství nedýchatelného plynu způsobuje, že v okolí vývěrů najdeme mrtvolky brouků, myší i ptáků a v celém lesíku není příliš zdrávo. Lehat si na zem do prohlubní v okolí pramene bych vřele nedoporučoval.

Pro méně dobrodružné návštěvníky se nabízí přírodní rezervace Soos, která je více přizpůsobená turistickému ruchu. I ta je krásným příkladem, jak mohly vypadat vývěry minerálních vod dříve, než je člověk svázal lázeňskými prameníky. Nalezneme zde kombinaci dvou typů léčivých pramenů, které dávají vzniknout dvěma odlišným biotopům. Jednak jsou to hluboké prameny stoupající po zlomech zemské kůry a pak prameny s mělkým oběhem vod, které jsou pouze syceny pronikajícím plynem, což způsobuje jejich vysokou kyselost, která zase vede k tvorbě rašelinných slatin. Hlavním reprezentantem hlubokého zdroje minerální vody je v Soosu Císařský pramen. Jde sice již o uměle převrtaný zdroj, nicméně je docela citlivě zasazen do původní tváře krajiny. Voda k povrchu proudí z kilometrových hloubek, kde se horká kapalina pod velkým tlakem sytí oxidem uhličitým a takto kyselá voda pak rozpouští minerální látky z okolí. Cestou k povrchu chladne a ztrácí tlak, tím se z ní uvolňuje přebytek plynu, který svým tlakem dále žene kapalinu vzhůru na povrch. Plyn je vždy ve velkém přebytku, a tak to vypadá jako by prameny vařily. Voda nese velké množství rozpuštěných minerálních látek, zejména síranů a chloridů. Minerální látky se usazují na povrchu a jsou životním prostředím pro unikátní slanomilnou flóru. Jednobuněčné řasy rozsivky tady za tisíce let vytvořily tzv. křemelinový štít, který tvoří jakousi pokličku na vývěrech pramenů. Obsah minerálií je tak velký, že povrch na řadě míst zůstává nezarostlý a holý. Bílé a žluté nánosy na hlíně vypadají tak trochu jako nějaká ekologická havárie a ani proslulé krátery s bublajícím blátem a vodou tomuto dojmu příliš neodporují. Přesto je dojem ze Soosu ohromující. Úplně cítíte dynamiku zemských procesů. V druhé části rezervace se pak nabízí pohled, který už známe více. Typické slatiny s černočervenou vodou, rašeliník a rákos. Tady se ukazuje klidnější tvář kyselých močálů, rušená jen bubláním a syčením plynu.

Lázně

Soos tedy velmi syrově ukazuje stejnou energii, jakou v kultivované podobě nabízí i Františkovy lázně. Dvojí energie, dvojí působení, ale primárně oboje postavené na energii všech živlů, přicházejících prostřednictvím matky Země. Zpráva takovýchto pramenů je jasná a čitelná - jde o silná zemská místa, unikátní dar Země, který je přednostně určen k pomoci našim tělům. Síla míst se ukazuje v mezních, až život-ohrožujících podmínkách, a v neobyčejné koncentraci minerálních látek. Člověk se díky vrtům dostal i k dalším, ještě silnějším koncentrátům. A tak k původnímu a přírodnímu Františkovu prameni přibyla řada nových pramenů z různých hloubek. Hlavně čtyři Glauberovy prameny, které dosahují extrémních hodnot mineralizace a jsou složením unikátní na celém světě.

K pochopení přírodní povahy pramenů Františkových lázní je potřeba se opět vypravit kousek dál ze středu lázní. V parkových lesích na západě i východě od centra se ukazuje krajina, která více odpovídá původní podobě. V ploché chebské pánvi se tady na nepropustném podloží jílů i uhlí vytvořilo veliké mokřadní těleso, protékané Slatinným potokem a jeho přítoky. Mocnost slatiny dosahuje mnoha metrů. Na východní straně města si můžeme prohlédnout i těžené ložisko rašeliny, která se používá ke koupelím a zábalům. Rašelina tvoří důležitou vrstvu i z hlediska složení minerální vody. Původně silně meandrující tok Slatinného potoka je dnes bohužel zahloubený do napřímeného koryta, což způsobuje, že přirozená hladina spodní vody poklesla a většina mokřadních tůní z lesů zmizela. Lázeňským parkům to sice pomohlo od bláta a komárů, ale současně se změnil přírodní ráz krajiny i vývěrová situace pramenů.

Stejně jako na Soosu je hlavním zdrojem minerální vody a jejího hydraulického přepětí hlubinná voda přicházející po zemských zlomech spolu s oxidem uhličitým. Původně tyto trvalé přírony vody působením tlaku plynu volně procházely trhlinami slatinného tělesa a probublávaly v rašelinných tůních na povrch země. Následkem meliorace Slatinného potoka a snížením hladiny povrchového zavodnění slatinného příkrovu došlo k poklesu i přirozených vývěrových pozic pramenů, které se dnes musí čerpat z odběrných studní či vrtů. I proto jsou původní a nejmělčí prameny (František, Luisin, Nový) občas zakalené rašelinou do barvy řídkého piva. Rudočerná barva minerální vody je dobře vidět třeba v jímce u Luisina pramene, kde současně krusta vysráženého železa na hladině vypadá až odpudivě a nepoživatelně. Pacienti s nedůvěrou čichají ke "kalné" vodě a odvahu k pití najde málokdo. Ale mohou zůstat klidní. Barvu způsobují huminové látky z rašeliny, které jsou zdravotně nejenom neškodné, ale naopak velmi užitečné. V kombinaci s minerálními látkami a oxidem uhličitým z hlubin Země jsou pravým pokladem zdejších vod.

Vrty jsou vesměs novějšího původu. Minerální prameny Glauber I.- IV. byly navrtány za první republiky při hledání dalších zdrojů minerální vody. Vrty pronikají nejenom povrchovým slatinným tělesem, ale i spodními nepropustnými vrstvami a v hloubkách mezi 20 až 90 metry zastihují minerální roztoky síranů s neuvěřitelnou mineralizací. Pramen Glauber IV dosahuje až na 20000 miligramů minerálů v litru, což z této vody činí minerálku s nejvyšším obsahem Glauberovy soli na světě. Kapalina je to velmi hypertonická, tedy značně projímavá. Léčivý účinek se dostavuje mocně a rychle. Zde je třeba se zmínit, že poplatek za použití WC v Glauberově pavilonu je 8 Kč, což při rychlosti působení Glaubera IV. situaci poněkud dramatizuje. U vrtů nás pochopitelně musí zarazit fakt, že tam, kde příroda střízlivě dávkuje minerály po tisíce let, člověk hledá a požaduje extrémy. Tady už nejde o harmonii a soulad s původním účelem a programem, ale o snahu najít rychlou léčebnou zkratku. I proto je z hlediska souladu s matkou Zemí vhodnější popíjení povrchových, nebo alespoň méně koncentrovaných pramenů jako je Glauber I a II., či Sluneční pramen, Solný, Luční nebo Natálie. Vesměs jde sice také o navrtané prameny, ale se snesitelnější koncentrací a účinkem. Zvláštní výjimkou ve Františkových lázních je Železnatý pramen, který nabízí vynikající železitou kyselku pro ty, kdo si potřebují napravit zasolený žaludek a střeva. Dalším typem lázeňské péče jsou slatinné zábaly a koupele. Nejde o žádný import či opičení po jiných slatinných lázních, rašelina se donedávna těžila přímo v prostoru Františkových lázní, jde o původní léčebný postup a správné místo k jeho aplikacím. Jak řečeno výše, slatiny jsou přírodním důsledkem kyselých vývěrů a jako takové mají ve Františkových lázních oprávněné místo stejně jako třeba v Třeboni. 

Stůjme na obou nohou pevně

Závěrem se ještě vraťme k porovnání zdejších lázní s Karlovými Vary. Pokud pominu komerční nabídku léčebných procedur a zůstanu pouze u dojmů z energií zemských míst, pak jsou Františkovy lázně univerzálnějším místem s širším účinkem a záběrem. Široká nabídka různých pramenů z různých hloubek a různého složení, společně se slatinnými koupelemi, které jsou založeny na rašelině z místních nalezišť, činí přírodní léčebnou nabídku Země ve Františkových lázních širší, než je tomu v Karlových Varech, které jsou postaveny v podstatě jen na obrovské síle Vřídla. Esoterickým slovníkem řečeno a senzibilně vnímáno - Vary jsou postaveny dominantně na mužské energii, Františkovy lázně na ženské energii. Neznamená to ovšem, že by Karlovy Vary byly lázně pro muže a Františkovy pouze pro ženy, přestože zejména u Františkových lázní se dominance léčení ženských chorob významně prosazuje. Přesto tomu tak není, dominantní energetický vliv neznamená výlučnost a segregaci. Naopak! Oba principy máme v sobě nezávisle na našem fyzickém pohlaví. Mnohý muž potřebuje posilovat, léčit a nechat zesílit svou vnitřní ženu, mnohá žena by se měla smířit se svým vnitřním mužem a nechat ho občas řídit. V různých životních situacích pracujeme s oběma polaritami a cílem je jejich vyváženost a soulad vnitřní i vnější. Také naše vnitřní orgány jsou polarizované. Proto je jasné, že mužské energie nejsou určené pouze pro muže a ženské pro ženy. Nabídka je nestranná a univerzální. Síla karlovarského tryskajícího Vřídla dává eruptivní a cílenou specializaci impulsu přesně zaměřené mužské energie, která podobně jako skalpel v rukou lékaře slouží jak mužům, tak i ženám. A oproti tomu nekonečná síla slatin, hořečnatých a uhličitých pramenů široké plošiny kolem Františkových lázní nabízí nezlomnou a přesto poddajnou energii lásky a zrození všem, stejně jako matka rodí a miluje syny i dcery. Kdo se odříká libovolné z obou energií, sám sobě zbytečně amputuje jednu nohu.

Jiří Škaloud

Regena 12-01 15-16
Františkovy lázně
Františkovy lázně
Soos
Ssooss
Sssssoossssss
Mokřady u Františkových lázní
Mokřady u Františkových lázní
Mokřady u Františkových lázní
Slavná socha Františka
Glauber I.
Pavilon Glauberových pramenů
Glauber IV.
Luisin pramen
Luisin pramen
Nový pramen barvy piva
Pramen František
Pavilon a pramen Natalie
Solný pramen
Díky!
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart