Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učte.

Český křemenný val aneb další Čertova zeď

Na výchozech Českého křemenného valu už jsme se krátce zastavili na Sádeckých skalách na svazích Čerchova. Ale tenhle geologický fenomén jistě stojí za opakovanou návštěvu turistů i geomantů, kteří se snaží spojit pocity z působení krajiny s jejich přírodopisnou, geologickou i geografickou podstatou.

Dnes se podíváme na několik míst Českého křemenného valu. To je název působivého geologického fenoménu poblíž Domažlic. Vystupující křemenné skály s vysokým obsahem oxidu křemíku zde nabízí celou řadu silných energetických míst. Křemence známe zejména ve středních Čechách hlavně v podobě skal z buližníků, ale existují i skály ze žilného křemene s jinou vývojovou historií. Takové najdeme právě zde na Domažlicku. Celý val je až sto kilometrů dlouhý a jeho projevy můžeme nalézat v severojižním pásu od Mariánských lázní až hluboko do Německa. Poznat ho celý znamená navštívit celou řadu skal i kopců na Mariánskolázeňsku, Tachovsku, Domažlicku i řadu míst Bavorska. Německá větev těchto zlomových výplní se zase nazývá Bavorský křemenný val a jeho pozůstatky najdeme hlavně kolem města Viechtach. Skalní zbytky těchto valů jsou dnes většinou chráněné jako přírodní památky a opravdu připomínají jakési rozpadlé stěny či hradby, tvořené křemennou žilovinou. V místech, kde vystupují nad povrch terénu, jsou malebnými a romantickými torzy skalních bloků, často ozdobené křížem či dokonce kaplí nebo vyhlídkou. Křemenné valy jsou součástí rozsáhlejšího zlomového pásma, které zasahuje až na Ašsko, do Smrčin i na Kraslicko. Tedy i tam najdeme podobné skály. Ovšem zdaleka nejde pouze o jeden spojitý val, ale o celou řadu větví zlomů, přesmyků i puklin, které se v dávných dobách vytvořily vzájemnými tektonickými pohyby dvou zemských ker. Jistě je nutno dodat, že tyhle pohyby byly po miliony let provázeny zemětřeseními, jejichž dotřesy sledujeme dnes ještě na Chebsku. Přestože jsou dnes vzájemné pohyby zemských ker Českého masivu nepatrné, jistě v geologickém měřítku času může opět nastat doba, kdy se desky znovu dají do relativně rychlého pohybu. Na stovky milionů let spojené bloky se opět pohnou a změní svět, jak ho známe.

Vznik křemenných skal se geologicky odlišuje od ostatních běžnějších hornin, a to se promítá i do jejich zvláštního působení. Praskliny vzniklé pohybem horninových desek vytvořily volný prostor hluboko v zemské kůře, do kterého pronikly horké a přesycené vodní roztoky, z nichž při chladnutí vykrystalizoval právě křemen. Jak paradoxní! Jeden z nejtvrdších kamenů, který známe, vzniknul z vody! Ztuhnul jako jakési lepidlo, které v prasklinách na styku spojilo dvě zemské desky do nehybného celku. A dnešní křemenné skály vystupují na povrch jako zbytky tohoto pevného lepidla. Eroze okolních měkčích hornin způsobila, že skály byly obnaženy, vystoupily nad povrch do dominantních pozic a jsou viditelné zdaleka. Tedy alespoň ty, které zbyly po těžbě křemenů pro sklárny, hutě, stavitele i cestáře.

Sokolova vyhlídka

Český křemenný val je nejtypičtější ve své jižní části. Táhne se skoro přesně severním směrem od České Kubice, přes Sokolovu vyhlídku, kolem Pece až ke své nejzachovalejší části u Chodova a dále s přerušením i k Novému Kramolínu. U Sokolovy vyhlídky, na trase naučné stezky z rekreační osady Babylon, najdeme už jen torza skal, většina valu zde byla v minulosti odtěžena pro lidské potřeby. Podél cesty nalezneme namísto skal nápadné jámy, které velmi neblaze připomínají díry v dásních po vytrhaných zubech. Ani vyhlídka se momentálně nekoná, je zarostlá lesem a její obnova je závislá snad jen na žravosti kůrovce. Z tohoto chmurného popisu by se dalo soudit, že ani energie nebudou nijak povzbuzující. Ale není tomu tak. Vyhlídka do okolí není pro působení místa podstatná, a co záleží na odtěženém vrcholku křemenné skály, která se táhne desítky kilometrů hluboko, až do pláště Země? Zemské energie planety jsou tady čisté a nepostižené. Vznik a zánik patří k přirozeným cyklickým změnám a neprojevuje se v dlouhodobém působení. A s lidskou vinou či naopak odměnou se musíme vypořádat hlavně my sami. Ale přesto nejsou skalky kolem Sokolovy vyhlídky vyhledávaným cílem.

Chodovské skály oproti tomu nabídnou geologům i poučeným amatérům jiný zážitek. Stěna rozpadajících se bílých a narůžovělých křemenů se zde zdvihá do impozantní výšky v nepřerušené délce několika set metrů. Vyhlídka z vrcholků skal je zde dokonalá, a nabídne nám klid a nadhled, který tak potřebujeme a oceňujeme. Pod námi leží krajina Chodska, nejblíže pak Chodov a Trhanov s neblaze proslulým zámkem Lomikarovým. Ale nedejme se zlákat k historickým dějům a příběhům, tedy k fyzickým i duchovním stopám lidí v krajině. Samozřejmě, že tady jsou a v energetickém poli zanechávají své brázdy, plody i odpady, hříchy i dobré činy. Ale věnujme se vždy nejdříve skále pod vlastním zadkem, bytostným energiím místa, jehož jsme pro tuto chvíli součástí...

Nový Kramolín

Na okraji obce najdeme další výrazné skalisko vystupujícího křemenného valu. Skála je téměř plně obklíčena soukromými zahrádkami, ale zatím se na skálu dá vstoupit kozí stezkou od jihu. Vrcholek je ozdoben dřevěným křížem a opět nabízí výhled přes střechy okolních domů. Energie místa jsou opět velmi podobné tomu, co se dá prožít na ostatních výchozech valu. To je jistě i malý důkaz stejné geneze míst a jejich spojité působení. Val je ve fyzickém smyslu sice na povrchu rozbit do řady jednotlivých skalek, ale v energetickém působení stojí spojitě, jako skutečná hradba či energetická linie. Odděluje a současně spojuje - dvě zemské desky, dva celky, které se svým vývojem a setkáním podepsaly na tváři zdejší země i Země. A v této části valu má i to, co tak pracně hledáme (a zhusta nalézáme) u energetických míst - všechny body leží na jedné přímce, a vytváří tak ideálně rovnou ley-line.  

Jiří Škaloud

Regena 05/2021
Putující na Chodovských skalách
Zbytky skal u Sokolovy vyhlídky
Sokolova vyhlídka
Křemenec pana Sokola
Výchoz u Sokolovy vyhlídky
Chodovské skály
Hlavní vrchol
Nový Kramolín
Nový Kramolín vrchol
Nový Kramolín
Obklopen zahrádkami
designed by Panavis & Panadela | contents ©2024 Putující | powered by Online Shop Panavis v2.8 & Quick.Cart